Sa Dankom Sukarom i Sretenkom Trifković, pravnicama u našoj Kompaniji, razgovarali smo o prirodi njihovog posla, načinu na koji organizuju svoj radni dan, o tome koliko su obogatile svoje radno iskustvo radeći u Lykos-u, kao i o tome koliko su naučile o samim geološkim istraživanjima 

Kako izgleda vaš radni dan? 

Danka: Moj radni dan obično počinje pripremom dokumentacije za planirane dnevne aktivnosti i  za radne sastanke sa kolegama. Tokom dana, obavljam različite zadatke kao što su priprema dokumenata, istraživanje pravnih pitanja, sastanci sa kolegama, te saradnja sa eksternim saradnicima i ustanovama. 

Sretenka: Interesantno je da moj skoro nijedan radni dan nije isti. S obzirom da sam prilično nova u Kompaniji, svaki dan učim nove stvari i susrećem se sa izazovima i novim radnim zadacima. Međutim, postoji redovni dnevni plan koji mi pomaže da se lakše organizujem i time uspješnije završim radne obaveze. Dakle, redovni dnevni plan se sastoji od pregleda planiranih dnevnih obaveza, obavljanje istih i na kraju planiranje obaveza za novi radni dan. Prilikom obavljanja radnih zadataka često se konsultujem sa koleginicom iz svog sektora, kao i kolegama iz drugih sektora i nadređenima.   

Šta smatrate ključnim kvalifikacijama za posao koji radite? 

Danka: Ključne kvalifikacije za posao pravnika uključuju temeljno poznavanje pravnog sistema, praćenje izmjena zakona,  sposobnost rješavanja problema, komunikacione vještine i sposobnost pregovaranja. Osim toga, pravnik treba biti etičan, odgovoran, sposoban raditi pod pritiskom i svjestan da samo savjesnim radom i objektivnim pristupom može da isprati sve zahtjeve svoje profesije. 

Sretenka: Smatram da je ključna kvalifikacija za svaki posao – volja za radom. Pored toga, struka kojom se bavim je ne samo primjena naučenog tokom studija, nego je i pronalazak adekvatnog načina za uskladjivanje teorije, zakona  i prakse. Takođe, bitna odrednica ispunjenosti uslova za efikasno obavljanje posla je i iskustvo stečeno radom i odnosi kako sa upravnim, tako i pravosudnim organima. 

Koliko ste naučile radeći u kompaniji Lykos Balkan Metals? 

Danka: Mnogo. S obzirom na to da je moje dosadašnje radno iskustvo bilo u drugim oblastima, i više u vezi sa upravom i institucijama, radeći u Lykosu, naučila sam puno, ne samo o poslovanju i geološkim istraživanjima, nego  i o specifičnim pravnim pitanjima koja su povezana s ovom djelatnošću. Sticanje praktičnog iskustva u različitim pravnim područjima je od izuzetnog  značaja za moj dalji profesionalni razvoj,  jer mi omogućava da razvijem širok spektar vještina potrebnih za uspješan rad u pravnoj profesiji. 

Osim toga, rad na različitim pravnim područjima omogućio mi je da razumijem kako pravni sistem funkcioniše u praksi, te kako pravila i propisi utiču na različite vrste poslovnih aktivnosti. Ovo znanje i iskustvo mi je pomoglo da budem efikasnija u svom poslu i da bolje razumijem potrebe kompanije. 

Sretenka: Naučila sam puno. S obzirom da sam prije zaposlenja u Lykos Balkan Metals radila u advokaturi,  rad u Lykosu mi predstavlja novo iskustvo i znanje.  

Prije nego što ste došle u Kompaniju, da li ste znale nešto o geološkim istraživanjima? Kako danas gledate na ovaj sektor? 

Danka: Prije nego što sam se zaposlila u Lykos Balkan Metals, nisam bila upoznata s geološkim istraživanjima. Međutim, nakon što sam se pridružila kompaniji, stekla sam bolji uvid u ovaj sektor i shvatila njihov značaj u smislu utvrđivanja, proučavanja i procjene mineralnih nalazišta. Što se tiče samog procesa rada, u Lykosu-u slijedimo stroge protokole i standarde istraživanja.  

Sretenka: S obzirom da su geološka istraživanja djelatnost o kojoj je šira javnost slabo upoznata, nisam znala mnogo o tome. Međutim, kada sam došla u Lykos, kolege su mi prenijele dosta informacija o samoj struci, radovima koje izvode terenu, projektima koje realizuju za lokalnu zajednicu. Sada mi je mnogo jasnije da je to djelatnost koja za našu državu predstavlja ozbiljnu investiciju i napredak.  

Kako shvatate odgovornost koju nosi vaš posao? 

Danka: Kao pravnica, svjesna sam važnosti i odgovornosti svog posla. Ovo uključuje ne samo to da se poštuju sva primjenjiva pravila i propisi, već i da se kompaniji u kojoj radim  pruži kvalitetna usluga i savjetovanje. Odgovornost koju nosim uključuje i poštovanje etičkih standarda i profesionalnih obaveza koje se odnose na pravnu profesiju. 

Samo jedan od primjera koji bih mogla da navedem jeste da je nedavno u Kompanjiji došlo do promjena u Upravi. Nova Uprava je odlučila da se povuku sve tužbe u predmetima zaštite od klevete i naknade štete koja je time nanijeta kompaniji. Kompanija je u ovom slučaju postupila odgovorno jer su nam važni odnosi sa zajednicom i svim njenim predstavnicima. Na ovaj način želimo da poručimo da smo otvoreni i transparenti za razgovore sa svima, da sa svim zainteresovanim stranama želimo da razgovaramo direktno i otvoreno. 

Sretenka: Smatram da svaki ozbiljan posao sa sobom nosi odgovornost. Kao i u svim kompanijama, ključne odluke donosi uprava, ali jedna od prednosti naše kompanije je što nam je data mogućnost da u okviru svog sektora i svoje struke donosimo i samostalne odluke.  

Ovakav pristup omogućava zaposlenim da preuzimaju odgovornost za svoj rad, te omogućava kompaniji da u cjelosti koristi znanja i sposobnosti svojih zaposlenih, a sve u najboljem interesu kompanije.  

U konkretnom slučaju povlačenja tužbi koje je pomenula koleginica Danka, Kompanija je podržala stav pravne službe da je potrebno povući podnesene tužbe pred sudom jer smatramo da je u interesu kompanije održavati dobre odnose sa lokalnom zajednicom i graditi prijateljske odnose koji će se ogledati kako u olakšanom prenošenju informacja o radu kompanije tako i u pomoći lokalnom stanovništu. Iako smatramo da je loš tretman naše kompanije u prethodnom periodu od strane raznih aktivista krajnje neosnovan, odlučili smo da povlačenjem svih tužbi pokažemo da je Lykos transparentna kompanija sa dobrim namjerama, te da smo uvijek na raspolaganju za sva pitanja svih zainteresovanih lica. 

Šta vam vam se posebno dopada u radu u Lykosu? 

Danka: Ono što mi se posebno sviđa u radu u Lykosu je atmosfera u kompanijii i kolektivni duh. Mi smo izuzetno posvećeni održavanju pozitivne radne kulture koja se temelji na poštovanju, razumijevanju i saradnji. Radimo u okruženju gdje se podstiče dijeljenje znanja, razmjena ideja i kreativnost. Lykos Balkan Metals takođe ima vrlo jasnu viziju i strategiju razvoja koja je usmjerena na dugoročni uspjeh kompanije. To nam omogućava da razvijamo svoje vještine i znanja kako bismo mogli doprinijeti postizanju tih ciljeva. Sve ovo zajedno čini rad u Lykosu izuzetno zanimljivim, izazovnim i dinamičnim. Zadovoljstvo mi je raditi u kompanijii koja ima jasne ciljeve i strategiju, a istovremeno podržava i razvija svoje zaposlene. 

Sretenka: U Lykosu-u mi se dopada energija zajedništva i timski duh. Sjajno je znati da uvijek imate na koga da se oslonite ako imate neku nedoumicu. Takođe, visoki standardi po kojima Kompanije posluje su takođe važni, jer tako ja kao zaposlena, znam da će se uvijek poštovati sva moja prava.